Závazné všeobecné smluvní podmínky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a níže uvedenými všeobecnými podmínkami, což nájemce stvrzuje odesláním závazné objednávky, která je uveřejněna na internetových stránkách www.chalupa-berkovka.cz. Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky služeb a prokázáním zaplacení zálohy. Nájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí v objednávce. Případné změny údajů (zejména počtu osob, případně zvířat) je nájemce povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.

2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny objednaných služeb hradí nájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení nájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. Druhou zálohu – částku zbývající do celkové ceny objednaných služeb hradí nájemce nejpozději 14 dní před nástupem na pobyt na účet pronajímatele. Po jejím uhrazení obdrží nájemce opět emailem potvrzení.

Při objednání pobytu v době kratší než 14 dní před nástupem se hradí obě zálohy současně (plná cena). Nebude-li druhá záloha v této době uhrazena, nemůže pronajímatel garantovat rezervaci služeb. Případný doplatek za další služby (pobyt psa, spotřebovaná energie apod.) hradí zákazník na místě přímo pronajímateli. Po skončení pobytu vystavíme na vyžádání daňový doklad.

3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací o chalupě ručí pronajímatel. Případné reklamace je nájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi zákazníkem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.

Při porušení povinností nájemce dle těchto „Závazných všeobecných smluvních podmínek“- např. uvedením nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.) může být ubytovatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn okamžitě ukončit smluvní poměr a vykázat z chalupy všechny osoby, které jsou zde přítomny společně s nájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu apod.).

4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné nebo neúmyslné poškození majetku pronajímatele nebo poškození zdraví nájemce. Za účelem pojištění zdraví či odpovědnosti doporučujeme nechat se před nástupem pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou, odpovědnost apod.

a) Nájemce podpisem smlouvy o nájmu potvrzuje, že je po dobu pobytu v ní pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu u kreditního pojišťovacího ústavu a to v takovém rozsahu a výši, aby jakékoli škody jím způsobené na majetku pronajímatele byly tímto pojištěním zcela kryty.

b) O případné způsobené škodě bude sepsán, okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše nájemce a pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

c) Nájemce se zavazuje poskytnout pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.

5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Nájemce je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala a ze stejného emailu. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti zaslané nájemcem emailem pronajímateli. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou nájemci v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky:

  • více než 14 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku
  • od 14 do 5 dní před datem nástupu pobytu 50 % z ceny objednaných služeb
  • 4 dny a kratší před nástupem pobytu 100 % z ceny objednaných služeb, pokud se nájemce neobjeví vůbec, propadá také 100% ceny ze zaplaceného pobytu
  • 100% stornopoplatek z objednaných služeb se vztahuje i na případné předčasné ukončení pobytu v jeho průběhu a nájemci tím nevzniká žádný nárok na vrácení již zaplacené částky

6. Osobní data zákazníka

Nájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“nabývají účinnosti dne 01.4.2011 a jsou nedílnou součástí „Smluvvy o pronájmu“ . Nájemce odesláním emailové objednávky potvrzuje, že si tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“ přečetl a souhlasí s nimi. Tyto „Závazné všeobecné smluvní podmínky“jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chalupa-berkovka.cz, a nájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s nimi seznámeni.

a) Nemovitost a její movité vybavení budou předány dle Seznamu movitého majetku – INVENTÁŘE, který je volně dostupný v budově. Veškerý movitý majetek uvedený v INVENTÁŘI bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) a porovnání soupisu po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, nahradí to nájemce v hotovosti při předání chaty. V případě, že bude škoda vyšší než kauce 5.000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešit Policie ČR.

b) V celém objektu je přísný zákaz kouření pod pokutou 5 000,-Kč, a to i opakovaně. V případě, že pronajímatel zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu chalupy v době pronájmu.

8. Pobyt – zahájení - ukončení

Zahájení pobytu vždy po 16,00 hod. v prvním dni rezervace převzetím chalupy. Ukončení pobytu vždy do 10,00 hod. poslední den rezervace předáním chalupy. Individuelně s ohledem na ostatní rezervace lze dohodnout i jinak.

9. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení předmětů a osobních věcí všech osob při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob v celé nemovitosti, ve všech jejich prostorách a také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí nájemce a všech osob s ním pobývajících.

Pronajímatel:

Pavel Berka,
Chalupa Berkovka,
Malá Skála