Smlouva o pronájmu chalupy Berkovka

Tuto smlouvu je možné si také stáhnout ve formátu .doc.

Zde je plné znění smlouvy:

Pronajímatel:

Pavel Berka

Labe 209, Malá Skála

PSČ 46822

a

nájemce:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………..

Trvalý pobyt: ……………………………………………………………………………

Číslo občanského průkazu: …………………………………………………………..

uzavírají tuto smlouvu o pronájmu chalupy Berkovka

Předmětem pronájmu ke krátkodobé rekreaci je chalupa Berkovka (dále jen chalupa)

Labe 209, Malá Skála, PSČ 46822

1. Specifikace pobytu.

Pobyt od………………………do………………………………………………………….

Celkem počet ubytovaných osob: ……………………………………………………….

Zvíře po dohodě …..…….………………………………………………………………..

Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: .……………………………………………….

Cena energií paušálem /léto 100,-Kč  zima 250,- Kč /

Cena dřeva na topení: 300,-Kč/ pytel od brambor

Povlečení v ceně.

Poplatek OÚ 15,-Kč os/den

Vratná kauce: 5.000,-Kč ( sedmtisíckorunčeských )

Závěrečný úklid: 700,-Kč

Prosíme o dodržování nočního klidu od 22:00h do 6:00h

Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chalupy o přezouvání

2. Všeobecné ujednání.

2.1. Nájemce si chalupu pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Chalupou jako místem pronájmu se myslí všechna patra od přízemí s terasou ke střeše včetně podkroví. Podezděný byt ve sklepení k pronájmu není a slouží jako byt majitele a správce. Součástí pronájmu je i soukromý pozemek s ohništěm, potokem a rybníčkem a dále parkovací místo pro několik aut.

2.2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky převodem na účet pronajímatele. O škodě přesahující složenou kauci se sepíše protokol o škodě, který bude brán jako důkaz a uznání škodné události a bude podepsán oběma stranami.

2.3. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 7.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od chalupy a současně podepsat předávací protokol s vyznačením stavu elektroměru, plynoměru a vodoměru. Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí rekreačního domu zpět pronajímatelem. Současně bude provedeno vyúčtování elektřiny, plynu, vody, dřeva na topení v kamnech či na venkovním ohništi a závěrečného úklidu a započteno proti kauci.

2.4. Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 8 ) nesmí být zájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu chalupy Berkovka.

3. Platba za pobyt nájemce.

3.1. Při rezervaci se platí předem 50% z celkové částky na účet pronajímatele.

3.2. V den nástupu uhradí nájemce zbývající částku 50% z celkové častky hotově proti předání klíčů. V případě týdenního a delšího pobytu lze v den nástupu předložit kopii příkazu bance na převod zbývajících 50% na účet pronajímatele. V případě, že platba do konce pobytu nájemce nenaskočí na účet pronajímatele, doplatí nájemce pobyt hotově při odjezdu.

3.3. V den nástupu bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 7.000,- Kč v hotovosti při převzetí objektu.

4. Stornovací podmínky

4.1 více než 14 dní před datem nástupu pobytu bez stornopoplatku

4.2 od 14 dní do nástupu pobytu se strhává zaplacená 50 % záloha objednaných služeb

4.3 pokud se nájemce nenastoupí na pobyt vůbec, propadá celá zaplacená záloha na pobyt.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Závazné všeobecné smluvní podmínky“, které jsou umístěny na webových stránkách www.chalupaberkovka.cz . Zájemce potvrzuje, že se s nimi seznamil při provádění objednávky (rezervace).

5.2. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

5.3. Pronajímatel potvrzuje, že předem obdržel dohodnutou cenu za pobyt uvedenou v bodě 1 této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že se se „Smlouvou o pronájmu“ a „Závaznými všeobecnými smluvními podmínkami“ seznámil a souhlasí s nimi, což dobrovolně stvrzuje svým podpisem.

V Malé Skále dne: ……………………2011

Podpis nájemce ………………………………………………………………….